slider_eku

Kim jest broker?

Broker ubezpieczeniowy, zwany czasem w praktyce adwokatem ubezpieczeniowym, prowadzi działalność jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, działający w szczególności na podstawie ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.; zwanej dalej: u.pośr.ub.) oraz aktów wykonawczych do niej.

Wykonuje czynności faktyczne lub czynności prawne związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia, za wynagrodzeniem (art. 2 u.pośr.ub.), pochodzącym od ubezpieczyciela i mającym postać prowizji (kurtażu) lub jeżeli strony tak się umówią wynagrodzenia (tzw. fee) płaconego przez Klienta (zleceniodawcę) za określony zakres czynności brokerskich.

Prowadząc działalność brokerską, broker działając na podstawie pełnomocnictwa/zlecenia udzielonego mu przez Klienta, wykonuje w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej czynności (zwane „czynnościami brokerskimi”) polegające, stosownie do art. 4 pkt 2 u.pośr.ub., na:

  • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia
  • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia
  • organizowaniu i nadzorowaniu czynności ubezpieczeniowych

Obszar aktywności brokerskiej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.pośr.ub. broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie ww. czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym wyżej mowa, obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Broker ubezpieczeniowy, stosownie do art. 23 ust. 1 u.pośr.ub., może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a)-e) u.pośr.ub. Osoby te są ujawniane w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych.

Ustawodawca przewidział, gwarantujące niezależność brokera ubezpieczeniowego, tzw. zakazy brokerskie, w szczególności w art. 24 ust. 1 u.pośr.ub, zgodnie z którymi broker ten nie może:

  • wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych
  • pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń
  • być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń
  • posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

Ustawowe obowiązki brokera ubezpieczeniowego

Do głównych ustawowych obowiązków brokera ubezpieczeniowego należy:

  • przed zawarciem umowy ubezpieczenia – udzielenie na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemne wyjaśnienie podstaw, na których opiera się rekomendacja
  • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą
UENagrodyEuropejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 628 62 32, 22 628 46 41
Fax: 22 628 30 86
e-mail: biuro@eku.pl
NIP: 526-272-64-91