slider_eku_med

POŁĄCZENIE SPÓŁEK
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A ORAZ KRAJOWE BIURO BROKERSKIE S.A. I EUROPEJSKIE KONSORCJUM UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z O.O.
OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000357261) (Spółka przejmująca) oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000418430) (Spółka przejmowana 1) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000178092) (Spółka przejmowana 2), działając zgodnie z przepisem art. 500 § 21 KSH niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. i Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 26 kwietnia 2019 roku. Plan połączenia sporządzany został na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki przejmującej i Spółek przejmowanych tj. odpowiednio: www.wdbsa.pl oraz www.kbbsa.pl i www.eku.pl począwszy od dnia 26 kwietnia 2019 nieprzerwanie do dnia zakończenia walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.

1. Plan połączenia
2. Załączniki do planu połączenia
3. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania

 

 

UENagrodyEKU Med Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 696 96 86
Fax: 22 628 30 86
e-mail: med@eku.pl
NIP: 701-033-22-91