slider_eku_konsulting


Wartość Grupy EKU

Oferta Spółki

Zamówienia publiczne

Kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówienia publicznego to komplementarna usługa zawierająca między innymi:

 • weryfikację opisu przedmiotu zamówienia i jego wartości szacunkowej
 • doradztwo w przedmiocie wyboru trybu postępowania
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wybranym trybie
 • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu
 • badanie i ocena złożonych w postępowaniu wniosków o dopuszczenie lub ofert
 • prowadzenie negocjacji/ dialogu konkurencyjnego
 • pomoc w rozstrzyganiu wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej przewidzianych w PZP
 • bieżące konsultacje, porady i sporządzanie opinii prawnych w zakresie problematyki zamówień publicznych
 • reprezentowanie zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
 • prowadzenie szkoleń w zakresie zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych

Zorganizowanie dla Klienta, jego wewnętrznego systemu procedur udzielania zamówień publicznych:

 • regulaminy i zarządzenia
 • opracowywanie rejestrów zamówień publicznych
 • opracowywanie wzorcowej dokumentacji postępowania

Nasi Klienci korzystają z pakietów usług w zakresie audytu prawnego dotyczącego procedur udzielania zamówień publicznych.

Grupy zakupowe

W celu zwiększenia siły przetargowej wobec dostawców, EKU Konsulting Sp. z o. o. pomaga w udzieleniu zamówień publicznych przez grupy zakupowe.
Rozmiar korzyści z uczestnictwa w grupach zakupowych niewątpliwie największy jest dla podmiotów małych i średnich firm. Uzyskiwane z tego tytułu rabaty nie są możliwe do osiągnięcia indywidualnie, nawet przez największe firmy. Dzięki temu wszyscy zainteresowani ofertą wspólnych zakupów, zwłaszcza firmy małe i średnie, mogą otrzymać bardzo korzystne warunki.

Akredytacja szpitali

Oferujemy przygotowanie Państwa Szpitali poprzez doradztwo i szkolenia do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu szpitala akredytowanego przez Ministra Zdrowia.
Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.
Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnienie standardów akredytacyjnych. Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż szpital cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Program akredytacji szpitali obejmuje trzy etapy:

 • przegląd przedakredytacyjny
 • wymagania standardów akredytacyjnych – szkolenie
 • wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych – doradztwo

Korzyści z posiadania akredytacji:

 • podniesienie poziomu świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów
 • usprawnienie zarządzania szpitalem
 • ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem
 • poprawienie jakości dokumentacji medycznej
 • podniesienie prestiżu szpitala
 • element rankingujący w konkursie ofert NFZ
 • zmniejszenie sumy obowiązkowego ubezpieczenia szpitali od zdarzeń medycznych w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego o 10%
UENagrodyEKU Konsulting Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa
Tel. 22 745 13 40
Fax: 22 628 30 86
e-mail: konsulting@eku.pl
NIP: 701-033-23-68